Sikkerhedsregler for aktiviteter, der medfører skærpet tilsyn

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler for aktiviteter, der medfører skærpet tilsyn
For alle aktiviteter gælder følgende:
• Al deltagelse er frivillig.
• Forældrene skal have givet tilladelse.
• Der stilles krav til uddannelse af den ansvarlige lærer.
• Relevant sikkerhedsudstyr skal benyttes.
• Alt materiel gennemgås regelmæssigt.
• Reglerne for aktiviteten skal være tilgængelige i nærhed af aktiviteten
• Man skal i alle tilfælde bruge sin sunde fornuft og tage hensyn til forholdene.

Spring: Springbaner m.v.

Spring: Springbaner, springbræt, trampet, trampolin og springgrav
• Den ansvarlige springlærer skal hvert år gennemgå alle springfaciliteter i både SE hallen og i Sport og Eventcentret. Der føres logbog over kontrollen. Der gennemføres årligt kontrol i samarbejde med et firma. F.eks. PE Redskaber A/S.
• Den ansvarlige springlærer skal have en dokumenteret uddannelse i de spring, der trænes med eleverne. Det kan f.eks. være DGIs springuddannelse niveau 2, 3 og 4 eller uddannelse på samme niveau fra DGF. Desuden skal springlærerne have godkendt førstehjælpskursus.
• I umiddelbar nærhed af springområdet skal der hænge en beskrivelse af sikkerhedsreglerne ved brug af banen eller springredskabet. Det skal desuden tydeligt fremgå, hvad eleverne må foretage sig udenfor undervisningstiden.

Skiløb/snowboard

• Den ansvarlige skilærer skal i samarbejde med eleverne kontrollere sikkerhedsbindingerne inden undervisningen starter. Alle skal bære skihjelm.
• Den ansvarlige skilærer skal have et fagligt niveau, så han/hun kan vurdere hvilken sværhedsgrad eleverne kan klare. Desuden skal skilæreren have godkendt førstehjælpskursus.
• Skilæreren skal gøre eleverne bekendt med skireglerne og følge disse.
• Skilæreren skal inden skituren undersøge vejr og sneforhold og følge skiområdets anvisninger.
• I umiddelbar nærhed af skiområdet skal der være en førstehjælpstaske til rådighed, og læreren skal have mobiltelefon på sig, så der kan tilkaldes hjælp.

Klatring

• Den ansvarlige klatrelærer skal hvert år gennemgå alt klatreudstyr i både friluftslivsdepotet og i Sport og Eventcentret. Der føres logbog over kontrollen. Hvis der er usikkerhed om et tov eller andet materiel, skal det kasseres.
• Den ansvarlige klatrelærer skal have en dokumenteret uddannelse i den klatrediciplin, der undervises i. Uddannelsen skal være i overens-stemmelse med klatresamrådets regler eller på samme niveau. Desuden skal klatrelærerne have godkendt førstehjælpskursus.
• Inden undervisningen skal eleverne instrueres og gøres bekendt med de relevante sikkerhedsregler og nødprocedurer.

Kano og kajaksejlads

• Den ansvarlige sejladslærer skal inden undervisningen gennemgå alle fartøjer. Der føres logbog over kontrollen.
• Den ansvarlige sejladslærer skal have en dokumenteret uddannelse i det fartøj, der bruges til sejladsen med elever. Det kan f.eks. være DGIs kanouddannelse og kajakuddannelse. Uddannelsen skal være i overensstemmelse med kano- eller kajaksamrådets regler eller på samme niveau. Desuden skal lærerne have godkendt førstehjælpskursus.
• Læreren skal kontrollere at eleverne er ordentlig påklædt og at alle bærer godkendt svømmevest under sejladsen. • Eleven skal kunne svømme 200 m.
• Sejladslæreren skal medbringe ekstra padle/pagaj, øsekar/pumpe, fløjte, nødraketter, bugserline og vandtæt pakket mobiltelefon.
• Læreren skal sikre, at eleven har fået sikkerhedsinstruks med hensyn til brug af udstyret.
• Den ansvarlige lærer skal sikre, at vind, strøm, luft- og vandtemperatur og vejr og vejrudsigt tillader den påtænkte sejlads. Ved tvivlstilfælde må der ikke sejles.
• Læreren fører logbog, der indeholder elevlister, sejladsvarighed og aktivitet inden sejladsen. En kopi skal opbevares på land.
• Ved sommerhuset ved Grønning Øre kan kanoerne benyttes af eleverne når der er vagtlærer til stede på stranden, og de forinden har fået gennemgået sikkerhedsreglerne. Sejladsen er kun tilladt fra juni til oktober. Sejladsen er kun tilladt i svag vind eller i pålandsvind. Der må kun sejles langs stranden – max afstand 30 m.

Svømning/badning

• Svømmehal. Ved besøg i offentlig åbningstid, skal vagtlæreren være til stede og sørge for at eleverne overholder almindelige ordensregler og baderegler.
• Strand. Ved badning fra åben strand, skal den ansvarlige lærer være til stede på bredden. Vagtlæreren vurderer inden badningen vejr- og strømforhold. Vagtlæreren skal have godkendt førstehjælpskursus.
• Inden aktiviteten skal eleverne instrueres og gøres bekendt med de relevante sikkerhedsregler og nødprocedurer.

Cykling

• Når eleverne cykler i forbindelsen med skolearbejde eller skoleaktiviteter skal de bære cykelhjelm. Den ansvarlige vagtlærer skal inden turen gennemgå rute og færdselsregler med elevgruppen.
• Den ansvarlige lærer skal udvælge rute i forhold til trafikbelastning og vejrforhold. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om der skal være ledsagebil eller en lærer skal på cykel med gruppen. Lærerne have godkendt førstehjælpskursus og medbringe førstehjælpsudstyr og mobiltelefon