Lovpligtigt

Vedtægter

Skolens vedtægter er godkendt af Repræsentantskabet d. 1. og 26. maj 2003 samt ar Undervisningsministeriet d. 12. august 2003.

Navneændring fra Salling Ungdomsskole til Salling Efterskole er godkendt af Repræsentantskabet d. 24/1 og 9/2 2012 samt af Ministeriet for børn og undervisning d. 15. Februar 2012. Vedlagte vedtægter er offentliggjort på hjemmesiden august 2012.

Se vedtægter

Indholdsplan 2023/24

I følge reglerne for efterskoler, skal vi offentliggøre vores årlige indholdsplan.

Se indholdsplan

Årsplan 2022/23

Ifølge reglerne skal vi have årsplanen på vores hjemmeside.

Se årsplan

Inklusion

Ekstra undervisning og social støtte

Elever med særlig behov kan få ekstra støtte, hvis der er aftales mellem forældrene og skolen. Støttetimerne placeres normalt i elevens fritid, og ydes af pågældendes faglærer. Generelt kan alle elever med behov for ekstra støtte benytte vores lektiecafe, der er åben hver dag fra kl. 18.30 – 19.30.

Ekstra undervisning i dansk ydes af VA og i matematik ydes undervisningen af BK.

Social støtte ydes af kontaktlærerne i form af særlig vejledning/mentorskab. Det kan være behov for støtte til at strukturere din dag, lektier, tale ugen igennem, pakke tasken og få overblik over opgaver, relationer og konflikter.

Eksempel på inklusionsaftale:

Inklusionsaftale for XX

XX har brug for støtte i faget dansk. Målet er, at han i løbet af skoleåret 2021-2022 skal blive bedre til at læse og stave, samt at skrive, således at han kan blive i stand til at påbegynde en STX-uddannelse i Skive i august 2022.

Dette kan ske gennem 1 – 2 timers yderligere specialtilrettet undervisning om ugen i dansk, ekstra hjælp tril skriftlige afleveringer samt daglig deltagelse i lektiecafe. XX har desuden brug for støtte til social inklusion og deltagelse i efterskolelivet generelt. Dette skal ske gennem en fast mentor, og mindst en ugentlig samtale om trivsel og opfølgning på lektier, struktur og planlægning af hverdagen.

Denne underskrives af forældre, elev og lærer.

Undervisningsmiljø og selvevaluering

Eleverne har i skoleåret lavet en evaulering med udgangspunkt i vores værdigrundlag.

Forældrene har ligeledes evalueret opholdet i forhold til deres barns udvikling og udbytte af opholdet.

I løbet af året er elevernes trivsel undersøgt, og resultatet har dannet grundlag for en samtale med forældrene.

Der afholdes 2 “trivselssamtaler” med eleverne i løbet af skoleåret.

Se elevernes selvevaluering

Der laves også evaluering af undervisningsmiljøet.

Eleverne har vurderet ud fra en skala fra 1 til 4:

1 er “meget dårligt”, mens 4 er “meget godt”

Se undervisningsmiljøet

Forældreevaluering

Vi laver løbende evaluering blandt forældrene i forhold til de unges udvikling og udbytte af efterskoleopholdet.

Se forældreevaluering

Trivsel

Vi undersøger løbende elevernes fysiske og psykiske trivsel på skolen.

Se spørgeskema

Åbenhed og gennemsigtighed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Undervisningsministeriet stiller et link til rådighed til opgørelser af skolens karakterdata, så skolerne kan opfylde lovforpligtelsen ved at linke til denne service.

Karakterer

I forbindelse med udfasningen af Undervisningsministeriets databank, er der udviklet en ny service til visning af grundskolekarakterer.

Nedenfor er der angivet link (flettet med skolens institutionsnummer), som kan indsættes på skolens hjemmeside. Linket leder brugeren til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor den pågældende institutions karakterdata vises.

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit

Fødevarekontrol

I følge gældende regler, skal vi på vores hjemmeside have et link til Fødevarekontrollens rapport.

Vi har naturligvis 4 glade smileys ud af 4 mulige!

Se rapporter

 

Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt af skolens Repræsentantskab.
Repræsentantskabet består af 6 ”gamle” elever (10- og 25 års jubilarer), der er valgt på det årlige jubilarmøder og 19, der er valgt fra skolekredsen.
Valgperioden for repræsentantskabet er 3 år.

Bestyrelsen er valgt for en periode på 2 år.